اگرچه زشت و سیاهم، ولی مگر آقا

در این عمارت شاهی، غلام لازم نیست؟!